Website voorwaarden

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

www.tentbox.com (en zijn subdomeinen) is een website die wordt beheerd door TentBox Ltd (“We”). We are a private limited company registered in England and Wales under company number 10243845 and have our trading and registered office at Units 9-10, Brickfield Trading Estate, Chandler’s Ford, Eastleigh, SO53 4DR. Our VAT number is GB 280046425.

Neem contact op met ons om ons te contacteren support@tentbox.com

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

We raden u aan een kopie van deze voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons Privacy Beleid waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
 • Ons Aanvaardbaar gebruik beleid, waarin het toegestane en verboden gebruik van onze website wordt beschreven. Wanneer u onze website gebruikt, moet u zich houden aan dit beleid voor acceptabel gebruik.
 • Ons Cookie beleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze website.

Onze creaties

Als u goederen op onze website koopt, producten Dan moet je altijd in combinatie met de relevante worden gebruikt Veiligheids- en montage-instructies en moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidsinstructies.

Als u een installatieservice aanschaft, is onze aangewezen montageagent verantwoordelijk voor alle problemen die zich voordoen met betrekking tot de installatie, en u dient contact met hen op te nemen om dergelijke problemen rechtstreeks op te lossen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en neemt niet uw recht weg om contact met ons op te nemen in het geval zich problemen voordoen.

We kunnen deze voorwaarden wijzigen

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Controleer deze voorwaarden elke keer dat u onze website wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in onze website

We kunnen onze website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

We kunnen onze website opschorten of intrekken

Onze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We kunnen niet garanderen dat onze website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van een deel of een deel van onze website opschorten of intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u binnen redelijke tijd op de hoogte te stellen van elke opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding onze website bezoeken, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en deze naleven.

Onze website is alleen voor gebruikers in het VK

Onze website is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. We beweren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

U moet uw accountgegevens veilig bewaren

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of enig ander stuk informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag het niet bekendmaken aan derden.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersnaam of wachtwoord kent, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via support@tentbox.com.

Hoe u materiaal op onze site mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op de informatie op deze website

De inhoud op onze website is alleen bedoeld voor algemene informatie over de producten die we op onze website verkopen. Het is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen zonder eerst uw eigen voertuigfabrikant te raadplegen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u een beslissing neemt over de geschiktheid van onze producten voor uw behoeften en de compatibiliteit ervan met uw voertuig, aangezien we geen verklaringen, garanties of garanties geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid van de hetzelfde voor uw voertuig.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken

Waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud is niet door ons goedgekeurd

Deze website kan informatie en materialen bevatten die zijn geüpload door andere gebruikers van de website, zoals beoordelingen van de producten. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

Als u een klacht wilt indienen over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, alstublieft vrijblijvend contact op te nemen.

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade die u lijdt

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:
 • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan u, die worden uiteengezet in onze leveringsvoorwaarden.
Als u een zakelijke gebruiker bent:
 • We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of verband houdend met:
 • gebruik van, of onvermogen om onze website te gebruiken; of
 • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt weergegeven.
 • In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:
 • verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;
 • zakelijke onderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • enige indirecte of gevolgschade of -schade.
Als u een consumentengebruiker bent:
 • Houd er rekening mee dat we onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.
 • Als een door ons geleverd product defect is en we na inspectie vaststellen dat het defect is, zullen we het gratis vervangen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of in eerste instantie niet aan de minimale belastings-/gewichtsvereisten hebt voldaan.

Inhoud uploaden naar onze website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze website kunt uploaden of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze website, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze Aanvaardbaar gebruik beleid.

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan die normen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van de garantie.

Alle inhoud die u naar onze website uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van onze website een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden.

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat inhoud die door u op onze website is geplaatst of geüpload, een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

We hebben het recht om opmerkingen/recensies of berichten die u plaatst op onze website te verwijderen als, naar onze mening, uw bericht niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze Aanvaardbaar gebruik beleid.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en maken van back-ups van alle inhoud die u ons verstrekt.

Rechten die u ons geeft om materiaal dat u uploadt te gebruiken

Wanneer u inhoud uploadt naar of plaatst op onze website, verleent u ons een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde licentie om de inhoud en andere gebruikers van de websites waarop uw inhoud is gedeeld of ingesloten, te gebruiken . Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het recht om uw inhoud te gebruiken, kopiëren, opnieuw te posten, verzenden of anderszins te distribueren, publiekelijk weer te geven, aan te passen, afgeleide werken voor te bereiden, samen te stellen, beschikbaar te stellen en anderszins aan het publiek te communiceren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren

We kunnen niet garanderen dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

Regels over het linken naar onze website

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van vereniging, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat.

U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag op geen enkele andere site worden geframed en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze Aanvaardbaar gebruik beleid.

Als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze website anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met support@tentbox.com.

In welk land zijn de wetten van toepassing op geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

Als u een bedrijf bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onder het Engelse recht. We gaan beiden akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

"TENTBOX” en ”TENTENBOX”

zijn handelsmerken van 18 Brick Lane, Romsey, Hampshire, SO51 8LG. U mag ze niet gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling dient te worden gedaan aan Klarna:

 • Financiering

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_gb/user.

Algemene informatie over Klarna vindt u hier: https://www.klarna.com/uk/

Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Karna, die u kunt vinden hier.